Deuteronomy “My Father Was a Wandering Aramean…”: The Ethical Legacy of Our Origins in Exile

(Parashat Ki Tavo, Deuteronomy 26:1-29:8) Through two thousand years of diaspora...

Genesis Brothers on the Edge

Parashat Vayechi (Genesis 47:28-50:26) The Book of Genesis revolves around stori...